Årsmöte SSF Västerbotten Lappmark 2015-02-07

 1. Mötets öppnande.

          Mötet öppnas av ordförande Kurt Sivertsson.

 

 1. Godkännande av dagordning

          Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

 1. Justering av röstlängd.

          Mötet beslutade att röstlängden justeras vid en eventuell röstning

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

          Årsmötet beslutade:

          Att välja Peter Jonsson till ordförande för mötet

          Att välja Thomas Jonsson till sekreterare för mötet

 

 1. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare.

          Mötet beslutade att välja Mattias Åkersedt och Per Sjögren

 

 1. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.

          Mötet fanns vara behörigt utlyst då annonsering skett i Ståndskall nr.4 2014

 

 1. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014, samt revisorernas berättelse

          Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2014 föredrogs, godkändes och                     lades till handlingarna. Revisorernas berättelse lästes upp och lades med         

          godkännande till handlingarna.

 

 1. Faställande av balansräkning och resultaträkning, samt beslut om uppkommen vinst eller förlust.

Kassören föredrog resultat och balansräkningen. Kassören redovisade ett resultat på  -2792,16 kr.

Mötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

Mötet beslutar att vinsten balanseras i ny räkning.

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

 

 1. Faställande av telefonersättning, samt reseersättningar.

Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag

Ordförande                     1200 kronor/år

Sekreterare                      1200 kronor/år

Kassör                              1200 kronor/år

Ledamot                           600 kronor/år

Provledare rörliga prov  300 kronor/år i fast avgift + 50 kronor/prov

Provledare                         300 kronor/dag

Jaktprovsdomare            150 kronor/prov

Utbildningsledare             400 kronor/dag

Utställningskommiten  1000 kronor/år

Anm.mottag. utställning 500 kronor/år

Reseersättningar                18,50 kr/mil   Betalas mot räkning.

Skallkungsdeltagare          18,50 kr/mil max 1000 kr för resa till skallkungen.

Inga traktamenten              0 kronor  Ersättning för havda kostnader mot kvitto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Fastställande av årsavgift, samt utgifts- och inkomststat för kommande verksamhetsår.

Mötet beslutade

att  fastställa årsavgiften 100 kr till klubben + avgift till SSF för medlem och familjemedlem 50 kr.

                att  följande avgifter ska gälla för jaktproven.

        Beslutas något annat på riksårsmötet gäller detta. Motion från SSF VL

 

        Jaktprov utlyst                                 350 kr

        Jaktprov utlyst ej medl. i lappmarken  450 kr

        Jaktprov Internationellt                    400 kr

        Jaktprov rörliga.                              300 kr 150 kr till klubben före start och 150 kr till domaren.

        Jaktprov rörliga ej medl. i lappmarken  350 kr 200 kr till klubben före start och 150 kr till domaren.

 

att följande avgifter ska gälla för utställning.

-    Utställning valpar        50 kr

-    Utställning övriga      300 kr

-    Utställning veteran   150 kr

Mötet beslutar att klubben bekostar klubbavgiften för första start för hund under 3 år på ett rörligt prov.

Detta ska ske före utlyst prov. Domaravgiften får hundföraren själv bekosta.

att  fastställa budgeten.

 

 1. Val av styrelseledamöter och suppleanter, för vilka mandattiden utgått

Årsmötet beslutade att välja.

Omval av Martin Markusson som ledamot i två år.

Val av Ann-Kristin Persson som ledamot i två år.

Val av Göran Hellström som suppleant i ett år.

Val av Per Sjögren som suppleant i ett år.

 

 1. Val av ordförande ett år

        Årsmötet beslutade val av Kurt Sivertsson som Ordförande i ett år.

 

 1. Val av två revisorer och suppleanter för dessa, till nästkommande årsmöte.

Årsmötet beslutar omval av Thomas Renström och Stig Lövström som revisorer.

Suppleanter väljer årsmötet omval av Jerker Eriksson och Eva-Lis Jonsson.

 

 1. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande, för att förbereda valen till nästkommande årsmöte.

Årsmötet beslutar om följande valberedning.

Mattias Åkerstedt, Lars Lindgren och Roger Eriksson

Mattias som sammankallande.

 

 1. Val av utställningskommitte.

Årsmötet beslutar följande kommite.

Åsele 22 Mars. Berith Johansson som sammankallande, Martin Markusson, Martin Göransson och.

Ann-Kristin Persson.

Storuman 15 November. Peter Jonsson  sammankallande, Göran Hellström,  Peter Persson, Mattias Åkerstedt och Jan –Erik Mattsdahl.

Lycksele 14 Maj Per Sjögren. Thomas Jonsson, Per-Axel Dalberg, Kjell-Olov Karlsson

 1. Val av delegater till riksårsmötet.

Årsmötet beslutar att Styrelsen utser delegater.

 

 1. Information om jaktprov och utställningar år 2015

Jaktprov.

             Se bilaga.

Utställningar.

Åsele 22 mars, Lycksele 14 Maj och Storuman 14 November

 

 

 

 

 

 

 1. a) Behandling av övriga ärenden, som styrelsen hänskjutit till mötet, eller som lokalklubbens medlemmar anmält till styrelsen.

Motion angående Skallkungen

Mötet beslutar att godkänna motionen.

Motion om årsavgift

Mötet beslutar att godkänna motionen och skicka den till Riksstyrelsen inför riksårsmötet

 

 1. Övriga frågor.

Per Sjögren frågar om vi kan göra någon sammankomst för medlemmarna i Lycksele

Mötet beslutar att styrelsen hittar en lämplig dag.

Mattias Åkerstedt funderar om nytt pris i ställer för Bertil Holmströms pris.

Mötet beslutar att styrelsen tittar på detta.

 1. Tid och plats för nästa årsmöte.

Årsmötet beslutar om lördag 6 februari 2016 kl. 13.00 på församlingsgården i Storuman.

 

 1. 22.    Prisutdelning.

Peter Jonsson delade ut diplom till förstapristagarna på jaktprov 2014, och klubbens vandringspriser.

 

       23.  Mötets avslutande

              Ordförande förklarar mötet avslutat

 

 

 

 

----------------------------------------------                                       -----------------------------------------------

Sekreterare Thomas Jonsson                                                Ordförande Peter Jonsson

 

 

 

 

-----------------------------------------------                                     --------------------------------------------------

Justerare Mattias Åkerstedt                                                   Justerare Per Sjögren